Loading...

ป้ายกำกับ: ภูมิภาค

ฝนฟ้าอากาศ : อากาศโดยทั่วไปกลับมาร้อนบางพื้นที่มีฝนตก

แม้ว่าช่วงนี้อากาศจะร้อนขึ้น แต่บางพื้นที่ยังเสี่ยงที่จะเจอฝนตกได้ติดตามในฝนฟ้าอากาศลมหนาวจากจีน ที่ปกคลุมตอนบนของไทย มีกำลังอ่อนลง ทำให้สภาพอากาศโดยท อ่านต่อ